در ایام خانه تکانی، یکی از موادی که مصرف زیادی را در بین بانوان ایرانی دارد جوهر نمک است که استفاده نادرست و رعایت نکردن نکاتی در مورد مصرف جوهر نمک در خانه تکانی فرد دچار مسمومیت می شود.
کد خبر: ۱۲۲۲
|
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۹
زندگی امروز/با نزدیک شدن به عید و شروع خانه تکانی، استفاده از جوهر نمک و مواد شوینده خطرناک هم رواج می یابد. 

به گزارش زندگی امروز به نقل از الودکتر، لازم است بدانید که اگرنکته هایی در مورد مصرف جوهر نمک در خانه تکانی را رعایت نکنید باعث مسمومیت خود و یا اعضای خانواده می شوید. با خواندن این مقاله و آموزشنکات در مورد مصرف جوهر نمک به اطرافیان خود، باعث نجات زندگی  آنها شوید. 

نکات مصرف جوهر نمک 

.بارعایت نکته هایی در مورد مصرف جوهرنمک در خانه تکانی می توان ازبروز حوادث جلوگیری کرد. 

* هنگام استفاده ازجوهرنمک نبایدآن راباآب داغ مخلوط کرد.آب داغ باتولیدبخارباعث پراکنده شدن جوهرنمک درهوا می شود.این کارخطرتنفس کردن جوهرنمک راافزایش می دهد. 

* نبایدمدت زیادی باجوهرنمک درارتباط بود.هرچه مدت زمان تماس باآن بیش ترباشد.خطرآسیب دیدن فردنیز بیش تراست. 

* درمحیط های دربسته مثل حمام یادستشویی یامحیط های کوچک،مثل جاهایی که سقف کوتاه دارند.نبایدازجوهرنمک استفاده کرد.ازاین ماده به طورناگهانی گازهایی آزاد می شود.به همین علت است که بوی تندوتیزآن به سرعت حس می شود.درنتیجه فردبه جای اکسیژن،این گازهاراتنفس می کندودچارکمبوداکسیژن می شود. 

علاوه براین،گازهای آزادشده باعث ورم کردن گلو،سوزش گلو،گرفتگی صدا،سرفه وسوزش ودردسینه می شود.پس بایددرهاوپنجره هارابازگذاشت. 

* جوهرنمک رانباید به صورت غلیظ به کاربردچون گاززیادی تولیدمی کند. 

* جوهرنمک رابه هیچ وجه نباید باموادشیمیایی دیگربه خصوص سفیدکننده هامثل وایتکس مخلوط کرد.مخلوط جوهرنمک ووایتکس گازخطرناکی به نام کلرامین تولیدمی کند.

وقتی این گازتنفس می شود. باآب موجوددرلایه های مرطوب دستگاه تنفسی ترکیب شده،اسیدکلریدریک راپدیدمی آورد.اسیدکلریدریک باعث سوختگی راه های تنفسی(بینی،گلو وشش ها)می شود.این سوختگی هاباعث سوزش هاودردهای شدیدمی شود.براثراین سوختگی ها،دستگاه تنفسی آسیب می بیندوممکن است تاآخرعمرترمیم نشودوفردهمیشه بامشکلات تنفسی زندگی کند.اگراین آسیب شدیدباشد،حتی باعث مرگ می شود.فردی که براثرمخلوط کردن جوهرنمک ووایتکس دچارمسمومیت شده است بایدهرچه سریع تربه فضای بازمنتقل وبه بیمارستان برده شود. 

* اضافی جوهرنمک حتما بایددرظرف های دربسته نگهداری شود.روی ظرف حتما بایدنام آن نوشته شود. 

*جوهرنمک رابایدازدسترس کودکان دورنگه داشت.چون ممکن است کودک آن رابخوردیاگازهای آن راتنفس کند. 

* افرادی که حساسیت های پوستی یاتنفسی دارند(مثل آسم)نبایدازاین مواداستفاده کنند. 
* زنان بارداربرای سلامتی فرزندشان نبایدبااین مواددرارتباط باشند.
ارسال نظرات
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
* نظر:
نام:
ایمیل: